यस कार्यालयमा मिती २०६५/०५/०३ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं. ५५४१८ को सोलिड इन्टरनेशनल एजुकेशन प्रा.लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७५/०८/२६ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन,२०६३ को दफा १३६ को उपदफा(१) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।