यस कार्यालयमा मिती २०६२/०८/३० मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं. ३७३२९ को दुधकोशी प्रेस एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७४/१०/२९ को निर्णय अनुसार ऐन,२०६३ को दफा १३६(क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।