यस कार्यालयमा मिती २०६७/०९/२७ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं. ७९४९० को ओमेगा होराइजन प्रा.लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७५/०४/०९ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन,२०६३ को दफा १३६ को उपदफा (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।