यस कार्यालयमा मिती २०७५/११/२७ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं(२१०५०२) को पि.टि.इ स्टडी सेन्टर. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०९/२० को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (१) (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।