शुभेक्षा इन्भेष्टिमेन्ट एण्ड ब्रोकरेज (४८३४४)

यस कार्यालयमा मिती २०६४/०६/०७ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं(४८३४४) को शुभेक्षा इन्भेष्टोमेन्ट एण्ड ब्रोकरेज. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०५/०५ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 1107 2079-7-21 16:01:06