रिभेनडेल ट्रेक्स एण्ड एक्सपिडिसन (५७२३३)

यस कार्यालयमा मिती २०६५/०७/२१ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं (५७२३३) को रिभेनडेल ट्रेक्स एण्ड एक्सपिडिसन. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०६/१६ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 1107 2079-7-21 16:01:06