श्री गणेस धर जग्गा खरीद विक्री (८९८६)

यस कार्यालयमा मिती २०६१/०८/०९ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं(८९८६) को श्री गणेस धर जग्गा खरीद विक्री. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०७/२० को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (१) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 1108 2079-7-21 16:01:06