रामचन्द्र एजुकेशनल कन्सल्टेन्सी प्रा.लि. (१३३२०५)

यस कार्यालयमा मिती २०७१/११/२६ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं. १३३२०५ को रामचन्द्र एजुकेशनल कन्सल्टेन्सी प्रा.लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७५/०४/०2 को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन,२०६३ को दफा १३६ को उपदफा (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 3702 2080-2-26 14:04:42