नुनसरी कन्स्ट्रक्सन (१९२७८९)

यस कार्यालयमा मिती २०७५/०३/१९ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं (१९२७८९) को नुनसरी कन्स्ट्रक्सन. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०४/२३ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (१) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 3703 2080-2-26 14:04:42