प्रम्प्ट प्रिन्टर्स प्रा. लि.( २०२४७)

यस कार्यालयमा मिती २०५९/०४/३० मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं (२०२४७) को लजिक प्रम्प्ट प्रिन्टर्स प्रा. लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०२/०७ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 3701 2080-2-26 14:04:42