शिव भेनियर एण्ड प्लाइउड इण्डष्ट्रिलज प्रा. लि.( ४३४२)

यस कार्यालयमा मिती २०४७/१०/२० मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं (४३४२) को शिव भेनियर एण्ड प्लाइउड इण्डष्ट्रिअज प्रा. लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०१/२४ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 5507 2077-12-17 14:21:57