ब्लु ट्राभल्स टुर्स एण्ड ट्रेकिङ्ग एजेन्सी (११९९२२)

यस कार्यालयमा मिती २०७०/११/०८ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं(११९९२२) को ब्लु ट्राभल्स टुर्स एण्ड ट्रेकिङ्ग एजेन्सी. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०५/०४ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 1108 2079-7-21 16:01:06