स्मार्ट वे सिस्टम विजनेश (४३१५३)

यस कार्यालयमा मिती २०६३/०९/१२ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं(४३१५३) को स्मार्ट वे सिस्टम विजनेश. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०४/२७ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 3703 2080-2-26 14:04:42