पिनाकल नेपाल प्रा. लि.( २३२५२)

यस कार्यालयमा मिती २०५९/१२/१८ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं (२३२५२) को पिनाकल नेपाल प्रा. लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०२/०३ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 3703 2080-2-26 14:04:42