रेन्बो फ्रेब्रिक प्रोसेसिङ्ग प्रा.लि. (४६७०५)

यस कार्यालयमा मिती २०६४/०३/२१ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं. ४६७०५ को रेन्बो फ्रेब्रिक प्रोसेसिङ्ग प्रा. लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७५/११/३० को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 3702 2080-2-26 14:04:42