इन्द्रेणी प्रि प्राइमरी स्कुल प्रा.लि. (१४५३५६)

यस कार्यालयमा मिती २०७२/११/०५ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं. १४५३५६ को इन्द्रेणी प्रि प्राइमरी स्कुल प्रा.लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती२०७५/०९/१८ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन,२०६३ को दफा १३६ को उपदफा(१) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 3701 2080-2-26 14:04:42