सुजन रियल इस्टेट प्रा.लि. (१४५२५१)

यस कार्यालयमा मिती २०७२/११/०३ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं. १४५२५१ को सुजन रियल इस्टेट प्रा.लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७५/०६/०७ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन,२०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 3701 2080-2-26 14:04:42