सुलक्ष्य ट्रेडिङ्ग कम्पनी (७४२३८)

यस कार्यालयमा मिती २०६७/०४/०३ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं(७४२३८) को सुलक्ष्य ट्रेडिङ्ग कम्पनी नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०३/०४ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 1112 2079-7-21 16:01:06