ओम शान्ती स्टोन एण्ड हेण्डीक्राफ्ट एक्सपोर्ट प्रा.लि. (६१५५१)

यस कार्यालयमा मिती २०६५/१२/१८ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं ६१५५१ को ओम शान्ती स्टोन एण्ड हेण्डीक्राफ्ट एक्सपोर्ट प्रा. लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७५/१२/१८ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 3701 2080-2-26 14:04:42