फुलजोर बाबा केवल नेटवर्क प्रा.लि. (९४५८८)

यस कार्यालयमा मिती २०६९/०३/२४ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं. ९४५८८ को फुलजोर बाबा केवल नेटवर्क प्रा.लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७५/०८/१० को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन,२०६३ को दफा १३६ को उपदफा(१) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 1108 2079-7-21 16:01:06