काव्य मिडिया प्रा.लि. (४९०३६)

यस कार्यालयमा मिती २०६४/०७/२८ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं. ४९०३६ को काव्य मिडिया प्रा.लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७४/०९/१४ को निर्णय अनुसार ऐन,२०६३ को दफा १३६ को उपदफा (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 1112 2079-7-21 16:01:06