परफेट ईण्डष्ट्रियल इलेक्ट्रीकल ईन्जिनियरिङ (१६३४०२)

यस कार्यालयमा मिती २०७३/१०/२६ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं(१६३४०२) को परफेट ईण्डष्ट्रियल इलेक्ट्रीकल ईन्जिनियरिङ. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०७/१४ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ उपदफा (१) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 1107 2079-7-21 16:01:06