एड्भान्स टेक्नोलोजिकल वाटर प्रुफिङ्ग एण्ड कन्सट्रक्सन प्रा.लि. (३६६९५)

यस कार्यालयमा मिती २०६२/०६/१९ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं. ३६६९५ को एड्भान्स टेक्नोलोजिकल वाटर प्रुफिङ्ग एण्ड कन्सट्रक्सन प्रा.लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७४/१२/१९ को निर्णय अनुसार ऐन,२०६३ को दफा १३६(क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 1107 2079-7-21 16:01:06