अनु एग्रो एजेन्सी प्रा.लि. (७९६८४)

यस कार्यालयमा मिती २०६७/१०/०४ दर्ता भएको प्रा.लि.नं. ७९६८४ को अनु एग्रो एजेन्सी प्रा.लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७५/०३/०१ को निर्णय अनुसार ऐन,२०६३ को दफा १३६(क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 3701 2080-2-26 14:04:42