हिमालयन नट्स फाउन्डेसन प्रा.लि. (१३८२४९)

यस कार्यालयमा मिती २०७२/०४/२५ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं. १३८२४९ को हिमालयन नट्स फाउन्डेसन प्रा.लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७४/१२/०४ को निर्णय अनुसार ऐन,२०६३ को दफा १३६(क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 1107 2079-7-21 16:01:06