स्ट्यान्डर्ड टेलर (२००७३२)

यस कार्यालयमा मिती २०७५/०६/२३ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं(२००७३२) को स्ट्यान्डर्ड टेलर. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०३/१७ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६(१) (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 3701 2080-2-26 14:04:42