वुध्दिराज माउण्टेन गियर प्रा. लि.(३६२५१)

यस कार्यालयमा मिती २०६२/०५/२६ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं(३६२५१) को वुध्दिराज माउण्टेन गियर प्रा. लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०२/२३ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 1108 2079-7-21 16:01:06