एम्वीएन्ट होलिडेज प्रा.लि. (५४६३५)

यस कार्यालयमा मिती २०६५/०६/०४ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं. ५४६३५ को एम्वीएन्ट होलिडेज प्रा.लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७५/०२/१४ को निर्णय अनुसार ऐन,२०६३ को दफा १३६(क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 1107 2079-7-21 16:01:06