आर्टलेक्स नेपाल प्रा.लि. (३३३७१)

यस कार्यालयमा मिती २०६१/१२/०२ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं. ३३३७१ को आर्टलेक्स नेपाल प्रा.लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७५/०६/२२ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन,२०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 1108 2079-7-21 16:01:06