अंजु फर्निचर्स प्रा. लि.(९०४६३)

यस कार्यालयमा मिती २०६८/१०/२४ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं (९०४६३) को अंजु फर्निचर्स प्रा. लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०२/१६ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 1107 2079-7-21 16:01:06