टाइगर हिल कन्स्ट्रक्सन एण्ड इक्युपमेन्ट प्रा.लि. (६६७२३)

यस कार्यालयमा मिती २०६६/०६/२७ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं. ६६७२३ को टाइगर हिल कन्स्ट्रक्सन एण्ड इक्युपमेन्ट प्रा.लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७५/०६/२५ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन,२०६३ को दफा १३६ (१) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 1112 2079-7-21 16:01:06