चन्दन हाउजिङ्ग एण्ड ल्याण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रा.लि. (२७०२७)

यस कार्यालयमा मिती २०६०/१०/२३ दर्ता भएको प्रा.लि.नं. २७०२७ को चन्दन हाउजिङ्ग एण्ड ल्याण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रा.लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७५/०३/०८ को निर्णय अनुसार ऐन,२०६३ को दफा १३६(क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 1108 2079-7-21 16:01:06