एन. ए. पी. डि कार्गो (१४४५६९)

यस कार्यालयमा मिती २०७२/१०/१४ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं(१४४५६९) को एन. ए. पी. डि कार्गो . नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०३/१२ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (१) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 1112 2079-7-21 16:01:06