अवलोकितेश्वर हेण्डीक्राफ्ट (९१७१७)

यस कार्यालयमा मिती २०६८/१२/१० मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं(९१७१७) को अवलोकितेश्वर हेण्डीक्राफ्ट.strong> नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०३/१० को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 3701 2080-2-26 14:04:42