NEPAL HIDE & SKIN PROCESSINGप्रा.लि. (३०)

यस कार्यालयमा मिती २०३२/०७/१०मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं. ३० को NEPAL HIDE & SKIN PROCESSING प्रा.लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७५/०४/१७ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन,२०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 1107 2079-7-21 16:01:06