मेल मिलाप कर्ताहरूको सूचि प्रकाशन गरिएको बारे ।
प्रेस विज्ञप्ती (२०८०-०७-१९)
आन्तरिक निय‍न्त्रण तथा अनुगमन निर्देशिका, २०८०(२०८०-०७-१६)
आन्तरिक नियन्त्रण तथा अनुगमन निर्देशिकाको मस्यौदामा सुझाव माग गरिएको (२०८०-०६-२३)
नयाँ सफ्टवेयर लागू गर्न थप केही समय लाग्ने सम्बन्धमा।(२०८०-०६-२१)
मुद्दती निक्षेप सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।(२०८०-०६-१९)
आर्थिक ऐन, २०८० को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम चालु आ.व. २०८०/८१ को लागि नयाँ कम्पनी दर्ता तथा पूँजी वृद्धिमा हुने छुट सम्बन्धमा ।(२०८०-०६-०९)
मुद्दती निक्षेप सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको बारे (२०८०-०६-०८)
सूचना (२०८०-०५-२४)
शेयर लगत तथा चुक्ता प्रमाण सम्वन्धमा जारी गरिएको सूचना (२०८०-०५-१९)
मेलमिलापकर्ताको रुपमा सूचिकृत हुने सम्बन्धमा सूचना (२०८०-०५-११)
मुद्दती निक्षेप सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।(२०८०/०५/०७)
मुद्दती निक्षेप सम्बन्धी शिलबन्दी प्रस्ताव आव्हान गरिएको बारे( २०८०-०४-१९)
दामासाही सम्बन्धी व्यवसाय गर्न इजाजत प्राप्त व्यवसायीहरुलाई जारी गरिएको सूचना (२०८०-०४-२१)
बायोमेट्रिक डाटा संकलन गर्ने सम्बन्धी डिभाइस सफ्टवयर उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना(२०८०-०४-१९)
UDIN लागू गर्ने विषयमा सुझाव माग गरिएको
सूचना (२०८०-०४-११)
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको बारे सुचना
कम्पनीहरुले विवरण अध्यावधिक गर्ने सम्वन्धमा रजिष्ट्रारबाट जारी भएको निर्देशन(२०८०-०२-२६)
प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
रोष्‍टरमा समावेश हुने सम्वन्धी सूचना र कम्पनी निरीक्षकको रुपमा सूचीकृत हुन पेश गर्ने निवेदनको ढाँचा
कम्पनी ऐन वमोजिम जरिवाना गणना गर्ने सम्बन्धमा लेखापरीक्षण गर्ने अनुमति प्राप्त सदस्यहरुलाई जानकारी गराइदिने सम्बन्धमा (२०७९्-१२-१५)
प्रेष विज्ञप्ती
कम्पनी निरीक्षक परिचालन सम्बन्धी निर्देशिका २०७९
प्रेस विज्ञप्ती (२०७९-१२-१३)
कम्पनी निरीक्षक परिचालन सम्वन्धी निर्देशिका २०७९ (मस्याौदा) मा सल्लाह र सुझावको लागि
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सम्बन्धी कम्पनी संस्थापना गर्न छुट्टै डेस्क संचालनमा ल्याएको सम्बन्धी (2079-11-23)
यस कार्यालयको मिति २०७९/०९/२७ गतेको सार्वजनिक सूचना अनुसार रोष्टर लिष्टमा निवेदन दिनुभएका व्यक्तिहरु
सूचना (२०७९-०९-२९)
सूचना(२०७९/०९/२८)
रोष्टरमा समावेश हुने सम्बन्धी सूचना २०७९/०९/२७
सूचना (२०७९-०९-२२)
चासोको अभिव्यक्तिको लागि अनुरोध (२०७९-०९-२२)
प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना(२०७९-०९-२०)
करको दायरामा आउनेलाई कर छुट स्किम सम्बन्धमा (२०७९/०९/०८)
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना (२०७९/०८/२१)
खरिद प्रकृया रद्द गारिएको बारे। (२०७९/०७/३०)
कार्यालयको अनलाईन सेवा सुधार सम्बन्धि सूचना (२०७९-०७-३०)
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना (२०७९-०७-२१)
कम्पनी निर्देशिका, २०७२ (दोश्रो संशोधन सहित मिलाईएको)
डाटा बलेटिन (२०७९ असोज ९)
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा कम्पनी तथा ट्रष्ट सेवा प्रदायकहरुलाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७९
मौजुदा सूचीमा समावेश हुने सम्बन्धी सूचना (2079-04-01)
मौजुदा सूचीमा समावेश हुने सम्बन्धी सूचना (2079-04-01)
EOI AMC 79/80
Request For Expression of Interest.
कार्यादेश दिइएको बारे।
मुद्दती निक्षेप सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने सम्वन्धमा ।
Notice Regarding Service disruption
मुद्दती निक्षेप सम्बन्धी शिलबन्दी प्रस्ताव आव्हान ।
प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
For Financial of AMC
जानकारी सम्बन्धमा
कम्पनी रजिष्‍ट्रारको कार्यालयको अनलाईन सिस्टम मर्मत सम्बन्धी सूचना ।
कम्पनी रजिष्‍ट्रारको कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा सम्बन्धि सूचना कम्पनी रजिष्‍ट्रारको कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा सम्बन्धि सूचना (२०७७-०४-२८)।।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो बनाउने उध्यश्यले २०७७ भाद्र १ गते देखि लागु हुने गरी निम्न अनुसारको व्यवस्था गरिएको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।
नेपाल सरकारको सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा बित्तिय लगानी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना (२०७६-२०८१) मा गृह मन्त्रालयको Websiteमा रहेको प्रतिबन्धित व्यक्ति वा समूहको सूची
मुद्दती निक्षेप सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको बारे।
कम्पनी रजिष्‍ट्ररको कार्यालयको सूचना विज्ञप्ती ।
आशय पत्र पेश गर्ने सम्बन्धमा
मौजुदा सूचिमा समावेश हुने सम्बन्धी सूचना
सम्पूर्ण सेवा बन्द गरिएको सम्बन्ध मा।
निवेदन पेश गर्दा हुलाक टिकट समावेश गर्नु नपर्ने ।
SMS सेवा सुचारु हुने सम्वन्धमा।
नेपाल सरकार, कम्पनी रजिस्ट्रारको कायार्लयबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा कम्पनी वा ट्रस्ट सेवा प्रदायकहरुलाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७६ जारी गरेको सम्बन्धमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कायार्लयको सूचना
नेपाल सरकार, कम्पनी रिजस्�ारको कायार्लयबाट सम्पि� शु�ी िनवारण सम्बन्धमा कम्पनी वा � स्ट स ेवा �दायकह�लाई ज ग�रएको िनद�शन, २०७६ जारी गरे को सम्बन्धमा कम्पनी रिज�ार कायार्लयक
सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण निर्देशन २०७६ वारे।
परामर्श सेवाको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा कम्पनी वा ट्रस्ट सेवा प्रदायकहरुलाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७६ ।
सम्पत्ति_शुद्धीकरण_ऐन,_२०६४_दोस्रो_संशोधन
AML CFT Clear -Final_Approved
अन्तरक्रिया कार्याक्रममा उपस्थिति बारे।
कार्यालयको सिस्टम मर्मत गर्ने सम्बन्धि सूचना !!!
नेपाल सरकार,उधोग,वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट सम्पति शुद्धिकरण निवारण सम्वन्धमा कम्पनीहरुलाई जारी गरिने निर्देशिका २०७६ मा सुझाव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना !!!
कार्ययालयको सिस्टम मर्मत गर्ने सम्बन्धि सूचना ।
Request for Expression of Interest
दफा ९ (१क) को लागि कार्यालय खुल्ने बारे
१३६.क (विशेष व्यवसथा) अन्तरगत हुने कम्पनी खारेजीको म्याद थप सम्बन्धी सूचना
सूचनाहरु
१३६.क ( विशेष व्यवसथा) अन्तरगत हुने कम्पनी खारेजी सम्बन्धी सूचना
सूचना
अख्तियारवालाको परिचयपत्र सम्बन्धी सूचना
बैंकिङ्ग कारोबार बारेको सूचना 2075/09/05
शेयर रोक्का सम्बन्धमा
Request for Expression of Interest (2075/07/08)
आशय पत्र पेश गर्ने सम्बन्धमा
Request for Expression of Interest
सनाखतका लागि स्वंय उपस्थित हुनुपर्ने सम्बन्धि सूचना।
चमेना गृह सञ्चालन गर्नका लागि बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना
शिलबन्दि दरभाउपत्र स्वीकृतिको आसय सम्बन्धमा
Invitation for Sealed Quotation
कम्पनीको रजिष्‍टर्ड कार्यालय सम्बन्धमा स्पष्‍ट गरिएको सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना
OCR सिस्मटमा नयाँ online फारमहरु थप भएको सूचना
मस्यौदा उपर सुझाव उपलब्ध गराउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
कानुन व्यवसायी र लेखापरीक्षक तथा सो सम्वन्धी सेवा प्रदान गर्ने फर्म वा कम्पनीहरुलाई सूचिकृत हुने वारे अत्यन्त जरुरी सूचना
अनिवार्य रुपमा परिचय-पत्र लगाउने बारे सूचना
कम्पनी सचिव र अख्तियारवालाहरुले अनिवार्य रुपमा परिचयपत्र लगाउने बारे।
कार्यालयमा पेश गर्ने कागजात नेपाली भाषामा अनुवाद गरी पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
दर्ता भैसकेका पुराना कम्पनीले इ-सेवा लिनको लागि इ-सेवाको निबेदनसंग बुझाउनु पर्ने आबसेक कागजातहरु
कम्पनी अध्यावधिक सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
कम्पनी ऐन, २०६३ (पहिलो संसोधन सहित मिलाईएको)
निजामती कितावखानाको अनलाइन सिटरोल दर्ता सेवा उपयोग गर्ने तरिका सम्बन्धि सूचाना
कम्पनी निर्देशिका २०७२ जारी भएको सूचना।
रु १० लाख वा सो भन्दा बढीको सेयर कारोवारको लिखत कागजातका साथ वित्तिय संस्था वा बैंकिङग उपकरण मार्फत कारोवार गरिएको प्रमाण संलग्न गरी पेश गर्ने बारेको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको सुचना|
कम्पनी दर्ता खारेज गर्नको लागि दिने निवेदनको ढाँचा
कम्पनी दर्ता खारेज गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना (सूचना राष्‍ट्रिय दैनिकहरुमा प्रकासित मितीः २०७४/०४/२३)
रजिष्ट्रारको भनाई
सूचि दर्ता गर्ने सम्वन्धमा सूचना।
सूचीकृत पब्लिक कम्पनीहरुले लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा रकम जम्मा गरी कार्यालयलाई जानकारी उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना।
आर्थीक वर्ष ०७३/०७४ सालको दोश्रो चौमासिक सम्मको प्रगति विवरण ।
आर्थीक वर्ष ०७२/०७३ साल सम्मको प्रगति विवरण ।
Cooperation Agreement
आर्थीक वर्ष ०७२/०७३ साल सम्मको प्रगति विवरण ।
कम्पनीको निरिक्षण कार्य गर्न गराउनका लागि सूचिकृत हुने सम्बधी सुचना
सूचीकृत पब्लिक कम्पनीहरुले लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा रकम जम्मा गरी कार्यालयलाई जानकारी उपलब्ध गराउने सम्वन्धी सूचना
वैदेशिक रोजगारीमा जनशक्ति पठाउने उद्देश्य राखेका कम्पनीहरुको दर्ता प्रक्रियाका सम्वन्धमा सूचना
वैदेशिक रोजगारीमा जनशक्ति पठाउने उद्देश्य राखेका कम्पनीहरुको दर्ता प्रक्रियाका सम्वन्धमा सूचना
वैदेशिक रोजगारीमा जनशक्ति पठाउने उद्देश्य राखेका कम्पनीहरुको दर्ता प्रक्रियाका सम्वन्धमा सूचना
बिधालय संचालन गर्ने गरी कम्पनी दर्ता नहुने सम्वन्धी
नेपाल राष्‍ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्‍त 'क' बर्गका बाणिज्य बैंकहरुबाट प्रस्ताव माग सम्बन्धी सूचना।
नेपाल राष्‍ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्‍त 'क' बर्गका बाणिज्य बैंकहरुबाट प्रस्ताव माग सम्बन्धी सूचना!
नेपाल राष्‍ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्‍त 'क' बर्गका बाणिज्य बैंकहरुबाट प्रस्ताव माग सम्बन्धी सूचना!
नेपाल राष्‍ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्‍त 'क' बर्गका बाणिज्य बैंकहरुबाट प्रस्ताव माग सम्बन्धी सूचना
नेपाल राष्‍ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्‍त 'क' बर्गका बाणिज्य बैंकहरुबाट प्रस्ताव माग सम्बन्धी सूचना।
कार्यालयको सिस्टम मर्मत गर्ने सम्बन्धि सूचना।
कार्यालयको सिस्टम मर्मत गर्ने सम्बन्धि सूचना।
आर्थीक वर्ष ०७३-०७४ सालको प्रथम चौमासीक सम्मको प्रगति विवरण !
लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने रकम सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध गराउने सूचना
लगानीकर्ता संरक्षण कोष
कम्पनि (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७३
कम्पनी निर्देशिक, २०७२ मा (पहिलो संशोधन) गरिएको सम्वन्धी सूचना।
OCR Progress Report
श्रमिक भर्ति एंव करार (बैदेशिक रोजगार कम्पनी आदि) सम्वन्धी र सुरक्षा गार्ड आपुर्ति सम्वन्धी क्रियाकलाप संचालन गर्न कम्पनीहरुका लागि सूचना
Registrar Prem Kumar Shrestha with Sthaniya Bikash
Registrar Prem Kumar Shrestha with Today Sambad 2073-04-32
फोटोकपी पेपर र छपाई सम्बन्धि मालसामानहरु सिलवन्दी दरभाउपत्र, आव्हान गरिएको सुचना।
अधावधिक भएका कम्पनीहरुको मात्र व्यवसायिक स्वीकृति /अनुमति/इजाजत नवीकरण गरिदिने
कार खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना
आर्थीक वर्ष ०७२/०७३ साल सम्मको प्रगति विवरण
आर्थीक वर्ष ०७२/०७३ साल सम्मको प्रगति विवरण
आर्थीक वर्ष ०७२/०७३ साल सम्मको प्रगति विवरण
जरिवाना गर्ने सम्बन्धमा श्री आर्थिक प्रशासन शाखा, का.र.क. बाट जारी पत्र
कम्पनी रजिष्ट्रा‍‍रको कार्यालयले जारी गरेको कम्पनी निर्देशिका २०७२ !!!
कम्पनीको नाम दर्ता वा परिवर्तन गर्दा ध्यान दिनु पर्ने विषयहरु !!!
Online System मा Data अधावधिक राख्ने वारेको सूचना
पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरु OTC Market मा दर्ता गर्नुपर्ने सम्बन्धी सुचना
कम्पनी निर्देशिका २०७२ जारी भएको सूचना
कम्पनी निर्देशिका २०७२ जारी भएको सूचना
कम्पनी निर्देशिका २०७२ जारी भएको सूचना
मा. उद्योग मन्त्री श्री सोमप्रसाद पाण्डे ज्यूको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा निरिक्षण भ्रमण
कम्पनीको विवरण तथा कागजात पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (२०७२/०६/१५)
कम्पनी निर्देशिका, २०६५ लाई संसोधनका लागि तयार भएको मस्य्यौदको सूचना
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको सूचना
प्रेस विज्ञप्ती - कम्पनी (विद्युतीय फाईलिङ) निर्देशिका, २०६९
प्रेस विज्ञप्ती
कम्पनी ऐनले तोकेको जरिवाना रकम लाग्नेबारे स्पष्ट गरिएको सूचना
दर्ता खारेजी सम्बन्धि सूचना
नेपाल सरकारले कम्पनी ऐन, २०६३ को देहायका दफाहरुको प्रयोजनको लागि देहाय वमोजिम तोकेको दस्तुर सम्बन्धि सूचना
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्र्ति मन्त्रालयको सूचना
सार्वजनिक सूचना (२०६४/०४/३२)
शेयर नपाउनेलाई पठाउने सूचना
शेयर बाँडफाँडको सूचना
कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको सूचना (२०७८-०९-३०)
अनलाईन पेमेन्ट, पेमेन्ट भेरिफिकेशन सम्बन्धी सूचना तथा पेमेन्ट यूजर म्यान्योल।
मुद्दती निक्षेप सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।
मुद्दती निक्षेप सम्बन्धी सिलबन्दी प्रस्ताव आव्हान गरिएको बारे
Request for Expression of Interest
मुद्दती निक्षेप सम्बन्धी शिलबन्दी प्रस्ताव आव्हान गरिएको बारे।
कमपनी अद्यावधिक तथा जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना।
लेख , रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धि कम्पनी रजिष्ट्रारको कायार्यालयको सूचना (2077-12-16)
कम्पनी राजिष्ट्रारको कार्यालयको सूचना (2077-12-07)
कम्पनी रजिष्‍ट्रारको कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा सम्बन्धि सूचना (२०७७-०४-२८)।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो बनाउने उध्यश्यले २०७७ भाद्र १ गते देखि लागु हुने सूचना ।
गृह मन्त्रालयको Website मा रहेको प्रतिबन्धित व्यक्ति वा समूहको सूची
मुद्दती निक्षेप सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको बारे।
कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयकोसूचना विज्ञप्ती
आशय पत्र पेश गर्ने सम्बन्धमा
निवेदन पेश गर्दा हुलाक टिकट समावेश गर्नु नपर्ने ।

 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 3703 2080-2-26 14:04:42