प्रितम ट्रेडिङ्ग एण्ड कम्पनी प्रा.लि. (७७१४)

यस कार्यालयमा मिती २०५४/१०/१६ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं. ७७१४ को प्रितम ट्रेडिङ्ग एण्ड कम्पनी प्रा.लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७५/०७/११ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन,२०६३ को दफा १३६ को उपदफा (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 1112 2079-7-21 16:01:06