रिल्याक्स मेडिकल सेन्टर (३७४९२)

यस कार्यालयमा मिती २०६२/०९/१० मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं (३७४९२) को रिल्याक्स मेडिकल सेन्टर. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०३/३१ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (१) (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 1107 2079-7-21 16:01:06