रेडियन्ट टेक्नोलोजीज प्रा. लि.(६४७०४)

यस कार्यालयमा मिती २०६६/०४/१९ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं(६४७०४) को रेडियन्ट टेक्नोलोजीजप्रा. लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०२/२७ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 2152 2080-6-9 11:27:56