कन्सल्टेन्सी फर इन्जिनियरिङ्ग वर्क्स एण्ड डेभलपमेन्ट (४३८६०)

यस कार्यालयमा मिती २०६६/१०/१७ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं(४३८६०) को कन्सल्टेन्सी फर इन्जिनियरिङ्ग वर्क्स एण्ड डेभलपमेन्ट. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०३/२६ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 1107 2079-7-21 16:01:06