एस.एस.लेवर सप्लायर्स (१४१४७१)

यस कार्यालयमा मिती २०६२/०८/२० मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं(१४१४७१) को एस.एस.लेवर सप्लायर्स. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०४/१४ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३२ को उपदफा (१) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 558 2080-4-23 10:59:45