दोलखा भिमसेन होल्डीङ्ग प्रा.लि. (५६३१६)

यस कार्यालयमा मिती २०६५/०६/०२ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं. ५६३१६ को दोलखा भिमसेन होल्डीङ्ग प्रा.लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७५/०९/१८ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन,२०६३ को दफा १३६ को उपदफा(१) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 1112 2079-7-21 16:01:06