होटल श्री जगदम्बा (२७४६३)

यस कार्यालयमा मिती २०६०/११/२२ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं(२७४६३) को होटल श्री जगदम्बा. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०३/१३ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (१) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 1112 2079-7-21 16:01:06