नारायणटार गेष्ट हाउस प्रा.लि. (१३८९७१)

यस कार्यालयमा मिती २०७२/०५/०७ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं. १३८९७१ को नारायणटार गेष्ट हाउस प्रा.लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७५/०४/०२ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन,२०६३ को दफा १३६को उपदफा (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 506 2080-5-7 14:57:48