आकास मल्टी प्रोडक्ट्स इण्डष्ट्रि प्रा.लि. (१५३२२७)

यस कार्यालयमा मिती २०७३/०४/२० मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं. १५३२२७ को आकास मल्टी प्रोडक्ट्स इण्डष्ट्रि प्रा.लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७५/०७/२७ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन,२०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 506 2080-5-7 14:57:48