न्यू शुभ इन्द्र इन्जिनियरीङ्ग कन्सलटेन्सि (१२७५५३)

यस कार्यालयमा मिती २०७१/०७/०२ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं. १२७५५३ को न्यू शुभ इन्द्र इन्जिनियरीङ्ग कन्सलटेन्सि प्रा.लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७५/०९/२९ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 1108 2079-7-21 16:01:06