पासाङ सप्लायर्स (३६६२८)

यस कार्यालयमा मिती २०६२/०६/१३ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं(३६६२८) को पासाङ सप्लायर्स. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०४/२६ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 5539 2077-12-17 14:21:57