सोपल्याण्ड एस्कोर्ट सर्भिस प्रा.लि. (१५५९५८)

यस कार्यालयमा मिती २०७३/०६/०२ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं. १५५९५८ को सोपल्याण्ड एस्कोर्ट सर्भिस प्रा.लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७५/०७/११ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन,२०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 559 2080-4-23 10:59:45