रजहर कन्स्ट्रक्सन एण्ड इक्विप्मेन्ट्स (६६१३९)

यस कार्यालयमा मिती २०६६/०५/२८ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं(६६१३९)) को रजहर कन्स्ट्रक्सन एण्ड इक्विप्मेन्ट्स. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०१/१६ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 1108 2079-7-21 16:01:06