भैरवी चलचित्र मन्दिर (९८३९८)

यस कार्यालयमा मिती २०५०/०८/२१ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं(९८३९८) को भैरवी चलचित्र मन्दिर. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०४/०९ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (१) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 1108 2079-7-21 16:01:06